Houston Trees (Part 1)

Houston Trees Part 1: Rice

(Rice University, Houston, TX)