ShiroShot

Shiro’s hero shot, to be henceforth known as a ShiroShot.

(Flushing Meadows – Corona Park, Queens)

In